banner

iconMożliwości
madar.mobi - sprzedaż i magazyny online

Gospodarka materiałowa

icon Magazyn służy do obsługi gospodarki towarowej i materiałowej. Cechuje go prosta obsługa, niezawodność, bogate możliwości oraz powiązanie z innymi modułami systemu: zamówieniami, produkcją, importem, finansowo - księgowym. Pracę ułatwia również możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji i identyfikacji: czytnikiem kodów paskowych, wagą elektroniczną, kasą i drukarką fiskalną.

Zaopatrzenie magazynowe

iconModuł ZAMÓWIEŃ wspomaga proces zakupu materiałów, poprzez wygenerowanie zapotrzebowania, rejestrację zamówień od klientów, zamówień wewnętrznych i planowania produkcji, generację zamówień do dostawców. Pozwala na wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień zarówno od odbiorców, jak i do dostawców. Ważnym ułatwieniem są funkcje generacji zamówień do dostawców na podstawie: zamówień od odbiorców, prognozy sprzedaży towarów, kontroli stanów minimalnych towarów. .

Analizy przychodów
i zakupów

icon Często zdarza się, że koniecznym staje się wyodrębnienie grup klientów - bądź konkretnych dokumentów "przypisanych" do określownego handlowca bądź akwizytora. Równie często konieczna jest analiza dla grup bądź poszczególnych towarów czy wyrobów,. W programie zaprojektowane zostały mechanizmy pozwalające na podział bazy kontrahentów: regiony, akwizytorzy i cechy . Według tych pól możliwe są analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp. Możliwe jest również wyodrębnienie grup dokumentów (faktur, wz itp.).

Gospodarka materiałowa


Obsługa i obieg dokumentów

icon

W systemie rejestrowane są wszystkie dokumenty mające związek z operacjami na tzw. indeksach magazynowych. Wprowadza się więc dokumenty związane z przyjęciem materiałów na stan, takie jak: PZ, PW, Faktura RR, również zakupy wewnątrzunijne i importowe. Z drugiej strony wystawiane są dokumenty wydania WZ, RW, MM. W uproszczonych zastosowaniach Faktury Vat mogą jednocześnie być traktowane jak dokumenty wydania z magazynu.

Do ciekawych funkcji należy:

 • możliwość odłożenia faktury (zapis dyspozycji),
 • generowanie faktur zbiorczych na podstawie wielu wz,
 • faktury cykliczne,
 • rozbudowane funkcje analizy.

Dokumenty magazynowe mogą być generowane automatycznie na podstawie zamówień klienta, zamówień zakupu, zleceń produkcyjnych. Współpracuje rónież z modułem sad, do rozliczeń importowych oraz wewnątrzunijnych, generując automatycznie dokumety zakupu z wyliczoną odpowiednio złotówkową ceną zakupu. Wygląd każdego z dokumentów może być dostosowany do potrzeb użytkowników - zaprojektowany wzorzec zawierający potrzebne dane, informacje czy logo. Wystawiane dokumenty mogą być również wysyłane drogą elektroniczną - e-mailem, faksem, czy eksportowane do innych systemów. Program oferuje również mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddalonymi od siebie punktami.

Sterowanie promocją wprost z programu magazynowego

Program Madar.mobi posiada zaimplementowany system PromoBoard, który jest rozwiązaniem klasy Digital Signage. Pozwala on na wyświetlanie na monitorach umieszczonych w punktach sprzedaży, oferty firmy. Firma ma możliwość wyboru produktów z katalogu towarów, które będą prezentowane na ekranach umieszczonych w miejscach sprzedaży.

Najważniejszą zaletą stosowania systemu PromoBoard jest fakt iż inforamcje wyświetlane na monitorach aktualizowane są centralnie, w czasie rzeczywistym, a osoba obsługująca zaimplementowany w Madar.mobi system PromoBoard nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy by stworzyć atrakcyjną wizualnie prezentację oferty firmy (wystarczy kilka klinięć).

Dzięki, że system PromoBoard korzysta ze wspólnej bazy programu Madar.mobi dokonanie zmian w katalogu Towary jak np. zmiana ceny, spowoduje automatyczną jej zmiane na wyświetlanej prezentacji. W miejscu sprzedaży prezentacje są wyświetlane na dużym ekranie (minitora, telewizora) dzięki podłączonemu do niego tabletowi, który pobiera je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet.


Ewidencja i analiza stanów i transakcji magazynowych

icon Dzięki rejestracji wszystkich dokumentów mających wpływ na operacje magazynowe możliwe jest uzyskanie informacji o aktualnych stanach, wartości i lokalizacji zapasów, a także o wszystkich transakcjach magazynowych i ruchu dokumentów dla każdej pozycji magazynowej, również dla wydzielonych grup. System umożliwia prowadzenie dowolnej ilości magazynów, również wirtualnych oraz oferuje mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddalonymi od siebie punktami.

Do ciekawych funkcji należy:

 • prowadzenie magazynu w dwóch jednostkach (np. dla opakowań), automatyczne przeliczanie jednostek,
 • kompletacje / dekompletacje,
 • rozliczanie opakowań zwrotnych,
 • podział na stoiska, wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe,
 • współpraca z urządzeniami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych.

Łatwość dostosowania

icon

Treść faktury

Może być uzupełniana ręcznie, bądź na podstawie katalogu towarów i usług. Dopuszczane są wielostronicowe dokumenty oraz definiowanie ilości kopii wydruku dokumentów.

Zapis w pdf i html

Wystawione dokumenty mogą zostać zapisane w formacie html, pdf i przesłane do innych kontrahentów np. poprzez e-mail.

Automatyczna numeracja

W programie istnieje automatyczna numeracja dokumentów, z możliwością dostosowania formatu numeracji.

Dokumenty magazynowe


Dokumenty wystawiane w Madar Mobi

iconRodzaje dokuemntów:

 • WNT - wewnątrzunijne nabycie towaru,
 • PW - przyjęcie wewnętrzne,
 • MM - przesunięcie międzymagazynowymi,
 • RR - faktura rolnicza,
 • WDT - wewnątrzunijna dostawa towaru,
 • RW - rozchód wewnętrzny,
 • FW - faktura wewnętrzna,
 • WZ - wydanie zewnętrzne,
 • PZ - przyjęcie zewnętrzne,
 • WZ - wydanie zewnętrzne,
 • FE - faktura Euro i wiele innych.

Zamówienia

W Madar Mobi dostępne są następujące zamówienia:

 • zamówienie od odbiorcy,
 • zamówienie do dostawcy,
 • zamówienie importowe,
 • zamówienie eksportowe,
 • zamówienie na produkcję.

Faktury zbiorcze

W celu usprawnienia wystawiania dokumentów jedną z funkcji programu jest możliwość wystawiania faktur zbiorczych.

Przykładem wykorzystania faktur zbiorczych jest sytuacja, gdy dostawy towaru wykonywane są do sklepów należącej do jednej sieci, a faktura ma być wystawiona na centralę. W tym celu należy odpowiednio przygotować dane o kontrahentach (sklepach) i sposobach dostawy.

Dane o sklepach i centrali należy wprowadzić do katalogu kontrahentów w następujący sposób:

 1. Do listy kontrahentów należy dopisać osobno centralę i każdy ze sklepów. Wszystkie wprowadzone pozycję muszą mieć wpisany ten sam numer NIP.
 2. Centrala ma mieć wprowadzone w polu handlowiec liczbę 999.
 3. Sklepy firmowe mają mieć wybrane w polu rodzaj dowód dostawy

Należy pamiętać, że dokumenty maja zostać wystawione jako:

 • Dowody dostaw na sklep firmowy.
 • Przy wystawianiu faktury zbiorczej należy w polu nabywca wybrać sklep i wprowadzić daty. Po wczytaniu dokumentów program zmieni nabywce na centrale - i tak zostanie wystawiona faktura zbiorcza.

Dane systemu

Standardowo wydruk faktury zbiorczej zawiera informacje o wystawionych dowodach dostawy oraz zsumowane pozycje dostarczonych towarów. Możliwa jest zmiana wydruku poprzez dodanie do opcji dane systemu polecen:

 • drukNiezaplacone=1 - drukuje aktualne niezapłacone na fakturze.
 • drukZbiorczeWZ=1 - pomija wydruk dowodów dostaw.

Analizy przychodów i zakupów


Analiza kosztów

icon

Moduł gospodarki magazynowej charakteryzuje się pełną integracją z modułem finansowo- księgowym. Zapewnia to bieżący dostęp do aktualnych informacji na temat obrotów, wystawionych dokumetów i wartości stanów magazynowych. Dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych budowane są schematy dekretacji, również osobno dla każdego z magazynów. Dzięki nim dokumenty są widoczne w systemie F-K na bieżąco oraz możliwe jest automatyczne ich księgowanie.

Taki układ zapewnia bieżące analizy i rozliczanie:

 • przychodów i kosztów,
 • należności i zobowiązań,
 • podatku VAT.

Generowane wykresy

icon

Program Madar.mobi pozwala na dokonywanie pogłębionych analiz dzięki możliwości wygenerowania wykresów z różnych obszarów prowadzonej działalności. Aktualnie udostępnione są nastepujące wykresy:

 • niezapłacone - wykresy na których można podejrzeć stan zobowiązań i należności z podziałem na kontrahentów, datę płatności i inne,
 • sprzedaż - wykres obrazujący wielkość sprzedaży w ujęciu kwotowym z podziałem na poszczególne miesiące i lata,
 • KPiR - wykres prezentujący poziom takich składników jak przychody, koszty, wynagrodzenia, sprzedaż i inne

Niezapłacone

icon

W programie dostępne są zestawienia niezapłaconych:

 • według terminu wystawienia i płatności,
 • kontrola przeterminowanych,
 • dokładna informacja o dokonanej płatności.

Wskaźniki pod ręką

icon

Ponadto na płycie głównej umieszczony zastał dashboard – czyli zestaw podstawowych wskaźników stanu firmy: gotówki, należności, zobowiązań, przychodów ze sprzedaży.

Wskaźniki prezentowane są w postaci liczb, oznaczających stan obecny (w przypadku stanu gotówki i niezapłaconych) oraz sumy narastająco od początku roku (w przypadku przychodów).

Dashboard może być również udostępniony jako aplikacja na komórki –  pracujące pod systemem android.

madar.mobi

Zarządzaj magazynem
i sprzedażą

iconprzez internet
iconza darmo jeden użytkownik
iconbez instalacji
iconbez limitu ilości towarów
icondla wielu magazynów

Jak działa portal: zobacz demo


Magazyn Madar
czy madar.mobi

Wybierz rozwiązanie pasujące obecnemu modelowi pracy.

Magazyn Madar 4.0 więcej
Program instalowany na komputerze osobistym. Ułatwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Umożliwia obsługę wielu magazynów, wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestrów VAT, rozliczanie należności i zobowiązań.

madar.mobi loguj / rejestruj
Portal do pracy bez instalacji przez internet. Przygotowany jest zarówno do obsługi prostych operacji magazynowych: PW, RW, jak i zamówień, koszyka czy fakturowania on-line. Umożliwia dostęp do stanów magazynowych, cenników, danych o kontrahentach oraz niezapłaconych.
JEDEN UŻYTKOWNIK BEZPŁATNIE


Inne programy MADAR


Madar 7
Internetowy System ERP

Madar 7 ERP Madar 7 jest największym w Polsce systemem ERP, zbudowanym w podwójnej technologi - dając unikalne możliwości równoczesnej pracy zdalnie przez internet oraz lokalnie. Zawiera w pełni powiązane ze sobą moduły: ERP, magazyn, księgowość, płace, kadry, kancelaria, crm.

Magazyn Madar

program Magazyn Madar Rozliczanie gospodarki magazynowej, fakturowanie: możliwość odłożenia faktury, generowanie faktur zbiorczych, faktury cykliczne, współpraca z kasami i drukarkami fiskalnymi ...

Personel Madar

program Personel Madar Rejestracja danych osobowych, umów, ewidencja czasu pracy w module kadry. Listy płac, umowy zlecenia, karty pracy - w płacach.

Kancelaria Madar

program Kancelaria Madar Program przeznaczony do pracy w kancelariach i sekretariatach, w szczególności dla średnich przedsiębiorstw oraz instytucji. Ułatwia tworzenie i prowadzenie rejestrów kancelaryjnych i spraw, umożliwia obieg dokumentów wewnątrz firmy.

E-deklaracje Madar - freeware

program eDeklaracje Madar Wypełnianie, drukowanie, elektroniczne wysyłanie formularzy podatkowych między innymi: VAT-7, PIT-4R, PIT-11 - bezpośrednio z programu.